โปรแกรมระบบตัวชี้วัดโรงพยาบาลสวี

ระบบตัวชี้วัดโรงพยาบาลสวีเปิดให้บันทึกข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ 2562 ได้แล้ว